Lee Chul (bộ mới) phần 104: Cân đẩu vân (3)

Lee Chul (bộ mới) phần 104: Cân đẩu vân (3)
 Lee Chul (bộ mới) phần 104: Cân đẩu vân (3)
Trong những lúc nguy cấm mà như thế này thì chắc là truyện Dragon Balls sẽ nhanh kết thúc lắm. :v

 

 Lee Chul (bộ mới) phần 104: Cân đẩu vân (3)

 

Comentários no Facebook