Tê giác mặt quỷ ( hùng bắc) vào lửa chuẩn bi chiến dan .

Tê giác mặt quỷ ( hùng bắc) vào lửa chuẩn bi chiến dan .