Luyện chào mào hót sáng, ép chào mào hót âm kép già rừng xoắn tít, Luyện giọng chào mào mồi gọi bổi

Luyện chào mào hót sáng, ép chào mào hót âm kép già rừng xoắn tít, Luyện giọng chào mào mồi gọi bổi