Kích lửa, luyện chào mào hót giọng hay chuẩn 18 âm kép vô địch Việt Nam - 1 lần mở 1 ngày

Kích lửa, luyện chào mào hót giọng hay chuẩn 18 âm kép vô địch Việt Nam - 1 lần mở 1 ngày