Khứu bạc má ngũ trường già rừng hót đảo giọng liên tục

Khứu bạc má ngũ trường già rừng hót đảo giọng liên tục