Khi tiểu mi cất tiếng đại mi cũng ngậm miệng mà nghe .mê chim

Khi tiểu mi cất tiếng đại mi cũng ngậm miệng mà nghe .mê chim