Họa mi Thuần đét, Bắn như Aka,

Họa mi Thuần đét, Bắn như Aka,