Chòe đất hót giọng rừng cực gắt (ST)

Chòe đất hót giọng rừng cực gắt (ST)