Chào mào lân tê mặt quỷ.(trần văn luyên)

Chào mào lân tê mặt quỷ.(trần văn luyên)